Ο ιστότοπος grafeiotompoulidi είναι ο επίσημος ιστότοπος παρουσίασης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενος Ιστότοπος), που δημιούργησε και λειτουργεί η επιχείρηση με επωνυμία **, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., Α.Μ./ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 30421, με έδρα στη διεύθυνση Μ. Αλεξάνδρου 10
Πολύκαστρο, , ΑΦΜ **, ΔΟΥ Θ΄ Θεσσαλονίκης και τηλ. 23430 23454, (στο εξής καλούμενη για συντομία η Επιχείρηση).

Επισκεπτόμενοι τον Ιστότοπο ή χρησιμοποιώντας υλικό από τον Ιστότοπο αποδέχεστε όλους τους παρακάτω όρους. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο, εάν δεν αποδέχεστε τους παρακάτω όρους.

Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αλλάζει τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Οι αλλαγές αυτές θα ισχύουν και θα σας δεσμεύουν από τη δημοσίευση τους στον Ιστότοπό μας. Για αυτό σας προτείνουμε να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους και τις προϋποθέσεις μας.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του παρόντος Ιστοτόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και του grafeiotompoulidi, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχει ο παρόν Ιστότοπος ανήκουν στον ιδιοκτήτη του grafeiotompoulidi ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Προσωπικά δεδομένα

Το grafeiotompoulidi εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας (οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν.2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν.2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα ΠΔ 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν.2819/2000 και του Ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλεται προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οιονδήποτε. Με την υποβολή υλικού στον Ιστότοπό μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.

Περιορισμός ευθύνης

Η Επιχείρηση στα πλαίσια των συναλλαγών της από τον Ιστότοπο δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει για οποιαδήποτε αιτία. Ο Ιστότοπος παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, συνδέσμους, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση η Επιχείρηση δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/ και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση, κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του Ιστοτόπου ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/ και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/ και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/ και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/ και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/ και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Αλλαγές – μετατροπές όρων

Ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων του Ιστοτόπου κατανοεί και συμφωνεί, ότι όλοι οι αναφερόμενοι όροι, στο σύνολο του περιεχομένου τους ή μεμονωμένα, δύναται να αλλάξουν ή να μετατραπούν οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης/ χρήστης του Ιστοτόπου της Επιχείρησης, θα πρέπει να διαβάζει σε τακτικά χρονικά διαστήματα, όλους τους όρους στο σύνολό τους.

Ιδιοκτησία – εμπορικά σήματα

Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου, το λογότυπο grafeiotompoulidi είναι ιδιοκτησία της Επιχείρησης. Οι ονομασίες υπηρεσιών και εταιρειών που αναφέρονται εδώ μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβασή σας στον παρόν Ιστότοπο δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων που εμφανίζονται στον παρόν ιστότοπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.